Brukerråd ved VKS - Referat fra møte 3/05 – 16.9.05

Tidspunkt: Onsdag 16. september kl 1230-1600.
Sted: Grupperom øst, Kurssenteret - Eikelund

Tilstede:
Mariann Nødtvedt, Foreldreopplæring/Korttidsopplæring, Sissel Gerritsen, Hordaland foreldrelag, Jan Rolf Bekkevold, FAU Hunstad, Karen Løvfall Våge, Cochleaklubben,.
Senterleder Annelise Olsen.

Brukerkontakt/sekretær: John Sverre Fauske

Forfall: Rune Anda, Bergen døvesenter, Hedvig Sinnes, NDF, Tore Svane, (HLF-Hordaland),

Mariann Nødtvedt ledet møtet. Saklisten ble gjennomgått.

305-1 Referatsaker

 • Referat fra møte 2/05, 8.6.05. (Oppfølging, sak 8, v/ Annelise; Foreldrene er så langt fornøyd med oppfølgingen fra senterets side) Forøvrig ingen merknader til referatet.
 • Referat fra konferansen på Færøyene v/ Mariann N. Leder ga uttrykk for at konferansen hadde vært stimulerende og svært interessant. Språk var satt i fokus og mye dreide seg om CI og de mulighetene og begrensningene som en operasjon innebærer. Beklageligvis var ikke Rikshospitalet på deltakerlisten. Gunnilla Preisler var en interessant og god foreleser som også er invitert til VKS 20. oktober.
 • Oppstart på nytt skoleår v/ senterleder Senterleder orienterte
  • Bjørkåsen er fra 1.8.2005 blitt Slåtthaug vg. skole, knutepunktskole
  • Internattilbudet drives av Signo på Øvsttun
  • Det er uttrykt glede over å være del av et større miljø
  • Hunstad har god bemanning og god økonomi
  • Det er innført skolemåltid
  • Flere interessante prosjekter pågår
  • Utadrettet: VKS er avhengig av hva avdelingen og Hunstad sammen kan få ut av ressursene
  • Det gjennomføres felles inntaksmøter => oppfølging => ansvar
  • Målsetting om å gi best mulig tilbud til elevene
  • Aktiviteter knyttes opp mot Kronstad skole
 • Politisk møte/informasjon 25.8.- sak 205-12. (se bilder m.m. på www.bgds.no) Fra brukerrådet deltok Rune Anda og Rune Eng (varamann). Politikerne var positive til problemstillingene som ble reist og ga uttrykk for at de ville ta med seg sine inntrykk tilbake til
  de politiske miljøer og arbeide for bedre tolkedekning, utdanning av tolker mv. Spesielt fokus ble rettet mot døvekirkens vanskelige situasjon. Politikerne ga uttrykk for at de oppfattet det svært positivt å bli invitert til møte med en gruppe brukere, hvis problemstillinger de har generelt liten kjennskap til.
 • Åpning av Rådgivningskontor for hørselshemmede v/ AO (www.bgds.no) Anne Bugge representerte VKS ved åpningen av rådgivningskontoret. Kontoret ble overrakt den nye boken til Sissel Grønlie og det forventes et nærmere samarbeid med rådgivningskontoret når dette har funnet sin plass i nettverket.
 • Status nybygg v/ Fauske. Det ble orientert om framdriften av byggeprosjektet, som er i rute. SAPT beregner innflytting 17. desember i de nye lokalene. Deler av Eikelund og Vestlandet kompetansesentre flytter over til nye lokaler i perioden fram til uke 2 2006.

305-12 Utkast til Rapport; delprosjekt Statped 2005 – skoletilbudet for hørselshemmede (utsendt pr mail 24.6.05)Jørgen Varden ga en god og grundig beskrivelse av arbeidet med prosjektet som skal være ferdig ved utgangen av skoleåret 2005/06. En visuell verden for døve, med de pedagogiske utfordringer dette gir, er sentrale element når grunnleggende ferdigheter skal utvikles.
Slike ferdigheter består i å kunne:

 • uttrykke seg skriftlig
 • uttrykke seg muntlig
 • lese
 • regne
 • bruke digitale verktøy

For å kunne utvikle slike ferdigheter kreves det gode kvalifikasjoner hos personalet.
I fase 2 vil det bli stimulert til en intern utvikling ved den enkelte skole. Skolen skal selv prioritere endringsforslagene og det ønskes en utvikling på tvers slik at det blir en sammenheng i arbeidet og en helhet i prosjektet. Det er et mål å kunne koordinere utviklingen i statlige skoler.
I ”Utdanningsløftet” er det kun fagkrav; hvordan skal ”inkluderende skole for alle” gjennomføres for døve. Alt materiale er individfokusert – det må fokuseres på sosiale elementer.
Det må utvikles et tett samarbeid mellom Utadrettet avdeling og skolen. Et slikt samarbeid må erkjennes ved skolen og lærernes arbeidstid må tilpasses en ny situasjon. Utadrettet har systemkunnskap mens skolen har bredere didaktisk kompetanse. Framtidens tilbud må bygge på begge disse elementer.

305-13 Oppdragsbrev for kompetansesentrene i Vest-norge
Oppdragsbrevet var distribuert til medlemmene. Oppdraget vestlandssentrene har fått er fremtidsrettet og kan føre til strukturelle
endringer. Brevet ble opplest i møtet slik at alle var oppdatert på innholdet. Ledergruppen har drøftet utfordringene og vil komme med innspill til notatet. Brevet ble tatt opp i medbestemmelsesmøtet 9.9. og nå er saken belyst i brukerråd.

Det er viktig å utvikle spisskompetanse innenfor fagområdene. Sentrene vil søke å profilere sine sterke faglige sider med dyp faglig innsikt på de områder sentrene får et faglig ansvar for å ivareta.

Prosjektleder Steinar Sandstad vil bistå senterlederne i det videre arbeid med oppfølging av oppdragsbrevet, og det forventes at hans kjennskap til ulike nettverk kan bidra positivt til en videre utvikling av de faglige tyngdepunkt på Vestlandet.

305-14 Fagtorg 2005 Info v/Annelise Olsen
Brukerrådet et invitert til å delta på Fagtorget med 2 av sine medlemmer. Sissel Gerritsen har i ettertid meddelt at hun ikke har anledning til å delta da hun nettopp har begynt i ny stilling. Brukerrådet vil ikke være direkte representert på Fagtorget, men Rune Anda deltar på vegne av Norges Døveforbund.

305-15 Eventuelt

 • Foreldreorganisasjonen har henvendt seg til SAPT for å få ut referater fra styremøtene for å kunne vurdere aktuelle kandidater til styremedlemsplass. Det har ikke vært mulig å få ut referatene. VKS kan ikke bidra til å få ut styrereferater, men kan anbefale foreldrorganisasjonen å velge en representant som har interesse for problemstillinger rundt hørselshemmedes audiologiske tilbud i Hordaland.
 • Brukerrådet ønsker å få møte avdelingsledere på Eikelund og bli orientert om tilbudet avdelingen kan gi.wq e
 • Reservert møtedato 12. oktober utgår, men ny møtedato fastsettes til fredag 21.10. kl 1230 – 1400.
 • Til møtet 7.12. er Siv Hillesøy bedt om å komme og orientere om sin hovedfagsoppgave om brukermedvirkning.

Møtet hevet kl 1540.


Bergen 19.9.05
John Sverre Fauske
brukerrådskontakt

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved