Historien

Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. (H.F.H.)
(Tidligere Støtte- og foreldrelaget for hørselsskadde barn)

Når ble foreldrelaget opprettet?
Det ble opprettet en klasse for hørselsskadde barn ved Møhlenpris skole i 1959. (Skolen for hørselshemmede)
Det eksisterer regnskap for ”Støtte- og foreldrelaget for hørselsskadde barn” fra 1961 (Fullt regnskap fra 1.1.61 til 31.12.61.) Beholdning på kassakonto pr. 1.1.1961 er kr. 38,86 og på bankkonto kr. 480,-.

En kan derfor gå ut fra at Støtte og foreldrelaget for hørselsskadde barn har vært aktiv i store deler av 1960. (Kan selvfølgelig ha blitt opprettet i 1959 i forbindelse med opprettelsen av klassen.)
For øvrig har det iflg Bergen skolemuseum vært døveskoler i Bergen siden før 1875, da Svein Gripne var registrert i folketellingen som lærer på Bergen Spesialskole for tunghørte. (Døvstummeskolen)
Se http://www.museumsnett.no/bergenskolemuseum/dokumentasjon/skoler.php3?vis=5&type=l
Her finnes bilder og annet materiale.
Ut fra bildene og teksten går det frem at det har vært døveskole i Nygaten.
Ulfsnesøens skolehjem var tilknyttet Bergen spesialskole for tunghørte.
Garnes Guttehjem, Garnes 1905-1940 var tilknyttet Bergen spesialskole for tunghørte. Dessuten går det frem at Gartnergaten skole var Bergen spesialskole for tunghørte i 1956. Hvorvidt det var foreldreforening tilknyttet disse skolene vites ikke.
Hunstad skole ble skole for hørselshemmede i 1984. (Førskole, barne- og ungdomsskole)

AKTIVITETEN I FORELDREFORENINGEN.

1960: Vi kan gå ut fra at det var aktivitet foreningen dette året, men det foreligger ikke noe skriftlig materiale så langt, utenom det som fremkommer i neste års (1961) regnskap om overføring av beløp.

1961: Som nevnt over var ”Støttelaget for hørselsskadde barn” aktivt i hele 1961 ut fra regnskapene. Faktisk meget aktivt.
Det er registrert 196 innbetalinger av medlemskontingent for året 1961 pluss noen innbetalinger, ca 26 stk som antas å gjelde for året etter. Det ser ut som om medlemskontingenten har vært variabel mellom kr. 2-5 kroner. Det har kommet inn kr. 606,- i medlemskontingent. Balansekontoen var på 1589 kr. Det har vært en egen lotterikonto.
Året ser ut til å ha vært preget av innsats for å få inntekter, og det er kjøpt inn premier hos 2 bedrifter, Brødrene Wigand (Kr. 24500,-) og Elektromagasinet (Kr. 7623,- ) Det meste av dette er innløst i løpet av året ved hjelp av et meget aktivt loddsalg. Det er også notert utgifter til bensin til utlodningsbil. Denne har sikkert stått sentralt plassert i Bergen (Festplassen-Torget?) Bilen har blitt kjørt med til og fra noen ganger, da det er flere registrerte utgifter til prøvenummer til bilen. Bilen måtte også ha assistanse av redningsselskap ved en anledning. Støttelaget måtte også betale leie av lokaler ved Trygdekassen (Medlemsmøter) Det går ikke frem at det er noe stort overskudd, utover provisjon for loddsalg, og diverse omkostninger.
Regnskapet gikk til ut oktober, og ble revidert av Harry Tofte, Medunderskrevet av Hans –Fr. Christensen (kasserer?)

1962: Dette året er det registrert 87 medlemmer som har betalt medlemskontingent. Til sammen innbetalt kr. 299,- i medlemskontingent.
Ellers har det dette året også vært et aktivt år med utlodninger/loddsalg. Det har foregått fra den tidligere nevnte ”utlodningsbilen”. Bilen måtte nok en gang få assistanse, noe som kostet kr. 420,- for redningsbil. Utgifter til leie av lokaler i forbindelse med møter er det en del av.
Regnskapet viser også det har vært et foredrag av Overlæge Steen på et møte. Her er det tydelig at det har vært ”Støtte og foreldrelaget for hørselsskadde barn” s oppfatning at det har vært behov for opplysning blant medlemmene om hørselsproblemer.
Lotterikontoen er den største dette året og balanserer med kr. 34678,-, og det er over 20.000 på bank og kassakonto.
Det er ikke registrert noen utbetalinger til ideelle formål.
Revisor for regnskapet var Harry Tofte.

1963: Det er registrert innbetalt medlemskontingent på kr. 270,- for dette året. Antall er ikke nevnt, men når vi regner ca kr. 5 pr. medl. blir det omtrent 54 betalende medlemmer. Tallet har således gått betydelig ned i forhold til tidligere år. Det kan se ut som om aktiviteten har dreiet seg mest om møtevirksomhet.
Det er gitt tilskudd til Bergen Hørselsinstitutt på kr. 5000,-, og også en utbetaling av stønad til lærer Hoel på kr. 150,-. Dette er muligens honorar for et foredrag.
Regnskapet balanserer med kr. 15971,- og det er til disposisjon kr. 10452,- .
”Lotteribilen” har ikke vært i drift dette året. Regnskapet er revidert av Kj. Knutsen.

1964: Medlemskontingenten dette året er på til sammen kr. 398,-, noe som skulle tyde på bortimot 80 medlemmer. Utgifter og inntekter dette året har vært omkostninger i forbindelse med møter, og loddsalg på disse møtene. Det er også, som de foregående år, en del utgifter til annonser i Bergens tidende. Det som merker seg ut dette året er at det er betalt stønad til Bergen Hørselsinstitutt på kr. 2600,- for å lage en lydbok.
Det sosiale har også vært ivaretatt ved at det er arrangert en filmframsyning. Det har også vært arrangert en båttur.
Regnskapet balanserer med kr. 12000,-, og det er til disposisjon kr. 7700,-. Revisor Kj. Knutsen

1965: Kontingenten er dette året kr. 272,- (54 medl.).
Utgifter dreier seg om møtevirksomhet, og litt loddsalg på disse møtene.
Dette året kommer sannsynligvis det første offentlige tilskuddet til støttelaget. Det er på kr. 150,- og kommer fra Bergen Skolestyre.
Den sosiale aktiviteten er ellers ivaretatt ved at laget har arrangert en ”Blåtur” til Frekhaug.
Balansen i regnskapet er på vel kr. 9000,- og Beholdning på ca kr. 7700,-
Revisor Kj. Knutsen På årsmøtet 8.nov.1965 ble det vedtatt vedtekter for ”Støtte- og foreldrelaget for hørselsskadde barn”
Vedtektene er ikke så ulik de som er i dag og viser intensjonen med laget:§ 1. ”Støtte- og foreldrelaget for hørselsskadde barn” er en politisk nøytral og selvstendig forening og kan ikke kollektivt tilsluttes andre organisasjoner enn Fellesutvalget for foreldrelag ved skolene i Bergen. Bedrifter og organisajoner kan kollektivt tilsluttes laget mot vanlig stemmerett, 1-en- stemme. § 2. Foreningen har som mål:
a) Å skape kontakt mellom foreldre, lærere og andre som er interessert i oppdragelse og undervisning av førskolebarn og skolepliktige, som er døve eller har nedsatt hørsel.
b) Å fremme forståelse for disse barnas behov og arbeide for at de skal få de beste utviklingsmuligheter.
c) Å spre opplysning om forebyggende arbeid for hørselsskadde.§ 3. Foreningen skal ikke gripe inn i saker som angår administrasjonen, undervisningen, den enkelte lærers forhold eller de oppgaver som etter loven er tillagt tilsynsutvalget.
Ellers fastsettes medlemskontingenten til kr. 5.
De øvrige paragrafer inneholder antall møter pr. år. Regler for årsmelding og regnskap. Antall styremedlemmer (8) og at det i styret skal være 2 representanter fra henholdsvis Bergen Hørselsintitutt og barnehagen for hørselssvekkede, 1 lærer fra Bergen spesialskole for tunghørte barn, og styreren fra denne som skal være sekretær.Det er tydelig at styret i laget har lagt vekt på faglig kunnskap i tillegg til foreldrerepresentantene allerede på dette tidspunkt. Ellers er det som fremgår av § 3 sikkert vært skissert av ”fagpersonene”, som har vært redd for innblanding i hvordan skolen og undervisningen har fungert. Det står jo i sterk kontrast til dagens innflytelse i forskjellige forum som Brukerråd, og andre råd, lokalt og sentralt som er naturlig anno 2005.

1966: Dette året har det kun kommet inn kr. 110,- i medlemskontingent. En av disse er notert som D. Aarsand.
Møtene i laget har vært annonsert i BT, noe som tyder på at man da også hadde medlemmene spredt over hele vestlandet. Det ble arrangert blåtur 20/6-66, og det ble gitt tilskudd til denne fra Bergen Kommune (Skolestyret) på kr. 375,-. Det har også vært beværtning på lærerskolen som er betalt for, men det kom inn like mye på samme festen, ca kr. 110,-. Balansen dette året er nesten kr. 9000,- og det er beholdning på ca 7800,-.
Revisor Kj. Knutsen og Hans Fr. Christensen.

1967: Det er innbetalt medlemskontingent kr. 770,- dette året. Det går fram av regnskapet at medlemskontingenten betales på medlemsmøter. Likeledes arrangeres det utlodninger på medlemsmøtene og dette er det vesentlige inntektsgrunnlaget. Det er også blitt opprettet en postgirokonto dette året, som det er blitt innbetalt medlemskontingent på. Laget har hatt en aksjon gående for å skaffe medlemmer. Ut fra kontingenten skulle det tyde på at det er 154 betalende medlemmer.(Kontingent kr. 5.) Noe av medlemskontingenten refererer seg til året før-1966, slik at vi må se disse 2 årene under ett. Det blir da ca 88 medlemmer pr. år for 1966 og 67.

Blåtur.
Laget befester sin stilling som sosialt samlingspunkt for medlemmene og for skolen for hørselshemmede. Det er arrangert Blåtur m/bevertning 21/6-67 til Lønningsstrand i Fana/Flesland.

Juletrefest.
Laget har arrangert juletrefest for elever og foreldre for første gang. Det er både inntekter og utgifter på denne, noe som tyder på lignende opplegg som dagens juletrefester

TV.
Laget har gått til innkjøp av TV-apparat til skolen, for kr. 2070,-. (Bergen Spesialskole)
Regnskapet balanserer med kr. 9437,-.
Revisor: Kjell Knutsen og Han Fr. Christensen.

1968: Det er kommet inn kun kr. 50 i kontingenter dette året, så her er det noen som ikke har gjort jobben sin.
Juletrefest.
Det ble arrangert juletrefest igjen, og denne må ha vært vellykket, for man måtte gå til innkjøp av ekstra med is, iflg. Regnskapet. Det var også opptreden av en tryllekunstner på festen.
Blåtur ble arrangert. Hvor går ikke fram av papirene, men den var dobbelt så dyr som forrige år. (Kr. 335.-)
Regnskapet balanserer med kr. 7400,-. Revidert v/ Kjell Knutsen og Han Fr. Christensen.

1969: Dette året er nokså likt forrige, men nå er det kommet inne kr. 485,- i kontingent (ca 97 medlemmer) Laget har vært aktivt og har i tillegg til vanlig innbetaling, rekruttert medlemmer under juletrefesten.
Det er gitt et tilskudd fra Kiwanis Club til juletrefesten på kr. 300,-. Det har også nå vært blåtur uten at det går frem hvor, men utgiftene til denne er nesten kr. 300,- så det tyder på at den gikk i nærområdet også denne gangen.
Regnskapet balanserer med kr. 7600,-
Revidert v/ Kjell Knutsen og Hans Fr. Christensen.

1970: Leder av laget har vært Erling Hoel.(Skolestyrer Møhlenpris skole)
Kontingenter: Kr. 423 (84 medlemmer)
Det ble arrangert juletrefest også dett året. Det ble ikke arrangert blåtur.
Det ble gitt tilskudd til Barnehagen på kr. 200,- for sommertur.
Det er ikke foretatt noen utlodninger dette året, men innsamlinger på medlemsmøter og årsmøte. Det har vært et foredrag på årsmøtet v/Dr. Lange. Regnskapet balanserer med kr. 6900,-
Revidert av Kjell Knutsen og Bjørn Halse

1971: Leder: Erling Hoel.
Kontingenter: Kr. 290,- (58 medl.)
Juletrefest som tidligere. Det har vært arrangement på Åsane Folkehøgskole ( årsmøte eller juletrefest). Ingen utlodninger dette året.
Laget har støttet følgende: Tur for Barnehagen med kr. 60,- og Tur for Hørselsinstituttet med kr. 60.-

1972: Leder: Erling Hoel
Kontingenter Kr. 140,- (28 medl.)
Det er gitt gave til juleavslutning til Bergen Hørselsinstitutt og til Døve-barnehagen.
På årsmøtet var det foredrag av overlege Gundersen.

1973: Kontingenter: Kr. 20,- (?)
Det ble arrangert juletrefest. Og familiearrangement.
Førskolen ble innviet. ( I ”sukkerbiten”)

1974: Leder: Torgils Osland
Kontingenter: kr. 950,- (95 medl.) På dette tidspunkt har kontingenten kommet opp i kr. 10.-
Regnskapsåret her er fra Jan 74 til 10.1.75.
Støtte og foreldrelaget har dette året arrangert svømmeundervisning på Hunstad skole.
Det er gitt tilskudd til skoleturer for barn på kr. 400,- .
Juletrefest arrangert.
Ved Bergen Spesialskole for hørselssvekkede barn blir det etter pålegg opprettet ”Foreldreråd” (FAU) , Samarbeidsutvalg (SU), og klassekontakter. Foreldreråd og ”Støtte og foreldrelaget” blir dermed formelt splittet opp, men i praksis var de fleste styremedlemmene begge steder de samme representantene.
Det første foreldrerådet besto av:
Torgils Osland, formann. Audhild Valvatne , varamann- Arne Myrvold (vara Bjørg Halse) Tove Sæle (Vara Olav Skaar.) Berit Drægni (Vara Ruth Ramvik) Ragnar Nes ( vara Ole Kåre Ekerhovd.) Wally Evensen (vara Ingrid Hovden,) Karen Hope, Astrid Lone og Ingebjørg Johnsen.

1975: Leder: Torgils Osland.
Styremedlemmer: Erling Hoel, Wally Evensen, Arne myrvold, Berit Drægni, Tove Sæle, Ingebjørg Johnsen, Astrid Lohne. Kontingenter: Kr. 835,- ( Ca 80 medlemmer.)
Svømmeundervisning på Hunstad skole.
Det er dette året gitt det første statstilskuddet til leget fra Fylkeslegen. Det er på hele kr. 12000.-.
Laget har arrangert 2 turer for foreldre/familier til Ål Folkehøgskole

1976: Leder: Torgils Osland (Også for FAU- Møhlenpris skole)
Kasserer: Tove Sæle, Sekretær Alf Iden, Revisor Bjørn Halse.
Kontingent Kr. 895,- (42 medl.) Kontingenten er kr. 20,-
Dette året arrangerte laget omvisning på Bjørkåsen skole. Laget har også begyndt med kjøp og salg av batterier til høreapparater, muligens for å skaffe rimelige batterier til medlemmene. Tilskuddet fra Fylkeslegen ble dette året kr. 4000,- til trivselstiltak. Juletrefest ble arrangert.

1977: Leder: Wally Evensen
Kasserer: Ingebjørg Johnsen. Styremedlemmer: Berit Drægni, Torgill Osland, Erik Fengestad, Stein Eriksen, Jan Holsen, Tove Sæle. Revisor: Gunnar Sæle.
Kontingent: Kr. 615,- (30 medl.)
Tilskudd fra Fylkeslegen Kr. 8000,- Laget arrangerte tur til Hålandsdalen.

1978: Leder: Erik Fengestad.
Kasserer: Ingebjørg Johnsen. Styremedlemmer: Torgill Osland, Stein Eriksen, Jan Holsen, Tove Sæle, Wally Evensen, Ingrid Hovden. Revisor Gunnar Sæle.
Kontingent: Kr. 1095 ( ca 54 medl. )
Det ser ut til at det nå er årlige tilskudd fra Fylkeslegen, og fra Bergen kommune, men av varierende størrelse.
Laget er nå meget aktiv når det gjelder sosiale tiltak og tilskudd. Det ble arrangert tur til Skorpen feriehjem, Busstur for førskolen, Svømmeundervisning, Juletrefest. Det er gitt tilskudd til fritidssysler og aktiviteter på ungdomsskolen.

1979- 1980: Regnskapsåret går fra mars 79 til aug.80.
Leder:.Jan Holsen
Kasserer: Ingebjørg Aasmul Johnsen. Revisor: Gunnar Sæle.
Kontingent: Kr. 850,- ( Kr. 25 pr. år.) 34 medl. Budsjettet balanserer nå med kr. 35000,-.
Foreldretur til Hålandsdalen, Fritidstiltak, Klasseturer for kl. 10 og 6-7 kl., skoletur til Kvamskogen og juletrefest er aktivitetene dette året.

1981: Leder: Alise Olsen
Kasserer: Ingrid Hovden,. Sekretær Ragnar Nes, Jan Holsen, Ruth Ramvik. Odd Kjell Grindhaug, Grete Einen. Revisor. Ingebjørg Aasmul Johnsen
Kontingent 1025,- (51 medl.)
Aktiviteter.
Fritidstiltak, Klasseturer, Skoletur, Juletrefest og Familietur til Ål Folkehøyskole har vært de vesentlige utgiftspostene. Budsjettbalanse kr. 40.000,-

1982: Leder: Odd Kjell Grindhaug
Nestleder:Jan Holsen, Sekretær Gro Schieldrop Kasserer: Sigrun Eriksen, Styremedlemmer: Grete Einen, Ingebjørg Johnsen, Wenche Ekerhovd, Ruth Ramvik, Alise Olsen.
Revisor Ingebjørg Johnsen. Kontingent: kr. 1400,- (Kont. Kr. 40,- pr. år) 35 medlemmer.
Laget har nå øket engasjementet når det gjelder sosiale tiltak og fritidsaktiviteter for hørselshemmede barn og deres familier. Det er arr. Juletrefest. Klassetur for 7 kl. Skiskole på Kvamskogen. Familietur til Dyrkolbotn. Fritidsklubb.

1983: Leder: Odd Kjell Grindhaug
Nestleder:Jan Holsen, Sekretær Gro Schieldrop Kasserer: Sigrun Eriksen, Styremedlemmer: Grete Einen, Ingebjørg johnsen, Wenche Ekerhovd, Ruth Ramvik, Alise Olsen, Linda Amundsen
Kontingent kr. 1650,-. (41 medlemmer)
Aktiviteter: Familietur til Stord. Tur til Kvamskogen. Skimesterskap.Juletrefest. Fritidssysler.
Tur til Ål folkehøyskole.

1984: Leder: Gro Schieldrop
Nestleder Jan Holsen Kasserer: Sigrun R. Eriksen Sekr. Grethe Einen.. Styremedlemmer: Alise Olsen, Ingebjørg Johnsen, Ruth Ramvik, Linda Amundsen, Kjell Songstad, Rolf Arrild Nordnes.
Kontingenter: kr. 1930,- ( Ca 40 medlemmer) Kontingenten er kommet opp i kr. 50,- Arrangementer: Foreldretur til Osterøy. Juleverksted. Juletrefest.
Tilskudd utbetalt: Finsetur for ungdomsskolen. Tilskudd til førskolen. Tilskudd til skolemesterskap i vollyball i Holmestrand.
Det er mottatt tilskudd til laget fra Feriefondet og fra et legat.
Budsjettet balanserer med kr. 37.000,-

1985: Leder:Odd Kjell Grindhaug, /Ragnar Moe
Kasserer: Sigrun R. Eriksen. Sekr. Bente Jall . Styremedlemmer: Alise Olsen, Ingebjørg Johnsen, Ruth Ramvik, Linda Amundsen, Kjell Songstad, Rolf Arild Nordnes.
Astrid Vereide
Kontingenter: Kr. 2300,- (46 medlemmer)
Arrangementer: Juletrefest. Turer til Kvamskogen. Skolemesterskap på ski. Julelotteri ble startet opp og gav over kr. 10.000,-
Tilskudd gitt: Leirskole 7 kl., Finsetur for 10 klasse. Tur for 1-2 klasse. Førskolen.
Budsjettet balanserte nå med kr. 69.000,-
Den store foreldre/barn-turen dette året gikk for første gang til Danmark. Turen kostet over 37.000. Vel halvparten ble betalt av foreldrene direkte.

1987: Leder.: Odd Kjell Grindhaug
Kasserer: Ove F. Kjeilen
Kontingenter: kr.2450,- (49 medl.) Arrangementer: Tur til Ål Folkehøyskole for foreldre og barn.. Juletrefest. Tur til Dyrkollbotn. Sammenkomst idrettsgruppen.

1988: Leder: Odd Kjell Grindhaug
Nestleder: Bente Eknes Dale, Sekretær Gro Schieldrop, Kasserer Jorunn Rødland Sletten, Styremedlemmer: Åse Auensen, Norvald hemre.

1989: Leder: Malcolm Hurtley
Nestleder: Bente Eknes Dale. Kasserer: Jorunn Rødland Sletten. Sekretær: Ove Faye Kjeilen. Styremedlemmer: Egil Marthinussen, Gro Schieldrop, Norvald Hemre, Kari Grindhaug, Ragnar Moe.
Kontingenter: Kr. 2300,- (46 medlemmer) Arrangementer: Julelotteri. Juletrefest.
Fritidsaktiviteter for skolebarna og andre.
Tur til Danmark, Ålborg.
Tilskudd gitt: Tur for 5 klasse. Tilskudd til dramagruppen..
Hunstad skole 25 års jubileum, og rektor Jan Ottar Hermansens 50-års dag

1990: Leder: Bente Eknes Dale
Nestleder Kari Grindhaug, Sekretær Bjørn Moldestad, Kasserer: Jorunn Rødland Sletten, Styremedlemmer: Astrid nordvik, Ronny Villanger, Jorunn Bjørndal, Norvald Hemre. Kontingenter. 11200.- (56 medlemmer)
Budjettet balanserte med kr. 95.000,- Prosjekt S (Integrering av funksjonshemmede elever i vanlige skoler) var tema dette året.
Fra Foreldrelaget ble det nedsatt en aksjonskomite bestående av Ragnar Moe, Malcolm Hurtley, Bjørn moldestad og Bente E. Dale.
Da det var fare for at Hunstad skole skulle bli nedlagt som følge av Prosjekt S, fikk aksjonskomiteen fullmakt fra foreldrelaget til å arbeide og fatte vedtak på vegne av Foreldrelaget/Foreldrerådet.. Aksjonskomiteen fikk i oppdrag å øve press på politikere, kontakte media og kreve:
1. Fortsatt statlig skole.
2. Hunstad Skole- Kompetanse/ressurssenter for Vestlandet. Tur til Newcastle
Foreldrelaget arrangerte tur til Newcastle, og det var så mange påmeldte at laget måtte sette visse begrensninger. Turen var på alle måter vellykket. Det ble tid til å gå på handlesenter og restaurantbesøk.
Laget meldte seg dette året inn i Norges Døveforbund (NDF)
Laget arrangerte tilbud på Hunstad skole i sommerferien.

1991: Leder: Bente Eknes Dale
Sekretær Bjørn Moldestad, Kasserer: Jorunn Rødland Sletten, Styremedlemmer: Astrid Nordvik, Ronny Villanger, Gro Schieldrop, Nina Hurtley, Ernst Hagen, Torill Kjeilen, Ann Karin Voldsund.
Kontingenter: kr. 12100,- (41 medlemmer) Budsjettet balanserte med kr. 73800,-
Saker:
Styret fikk utarbeidet et standardskjema for søknad om Grunn-og hjelpestønad til foreldre med hørselshemmede barn, da det var forskjellige satser som ble brukt for dette hos de enkelte trygdekontorene.
PC- teksttelefon. – Bjørn Moldestad og Malcolm Hurtley fikk godkjent i Rikstrygdeverket, PC med teksttelefonprogram på lik linje med vanlig teksttelefon.
Årets vår-tur gikk til Baroniet i Rosendal. En vellykket tur med omvisning og matservering i baroniet. Høydepunktet var hesteskyssen som barna fikk.

1992: Leder: Astrid Nordvik
Kasserer: Torill Kjeilen, Sekretær Bjørn Moldestad., Styremedlemmer:Ann-Karin Voldsund, Ronny Villanger, Bjørn Moldestad, Gro Schieldrop, Grethe Håheim. Ernst Hagen
Laget meldte seg kollektivt inn i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), vesentlig på grunn av mange faglige kurs og arrangementer. Kontingenten ble derfor hevet fra 200 til 300 kr. Årets vår-tur gikk til Oppheim Hotell på Oppheim. Stor oppslutning ca 70 voksne og barn var med. Rune Anda utga det første nummeret av medlemsbladet for laget.

1993: Leder: Astrid Nordvik
Kasserer: Torill Kjeilen,Sekretær Ernst Hagen, Styremedlemmer: Ann Karin Voldsund, Ronny Villanger, Bjørn Moldestad, Gro Schieldrop, Grethe Håheim.
Kontingenter: 14400,- (48 medlemmer) Regnskapet balanserte med kr. 85000,-. p>Vårtur til Strand Hotell i Ulvik i Hardanger. Foreldrelaget holder orientering for Bjørkåsen Videregående skoles foreldre. Landsdekkende foreldreutvalg for hørselshemmede barn i Norge. Ernst Hagen lufter tanken om et landsdekkende foreldrelag for for døve/døveskoler.
Ernst hagen, Malcolm Hurtley, Bjørn Moldestad og Ragnar Moe var med på opprettelsen av det landsdekkende foreldrelaget.
Det klarte også å få med seg lederne ved de andre foreldrelagene /foreldrerådene i landet. Våre representanter ble hetende Aksjonsgruppen fra Bergen, og populært kalt ”Bergensmafiaen”. Dette på grunn av den direkte og uformelle måten de herjet på overfor departement og andre offentlige instanser. Mye godt arbeid ble gjort.

1994: Leder: Astrid Nordvik.
Kasserer Torill Kjeilen, Nestleder Roald Fiksen.,
Styremedlemmer: Ann-Karin Voldsund, Bjørn Moldestad, Ronny Villanger, Rune Anda, Gro og Jon Magnus Anda og Malcolm Hurtley.
Representanter til Samarbeidsforum ved Vestlandet Kompetansesenter: Bjørn Moldestad, vara. Torill Kjeilen.. Kontingenter: Kr. 18600,- ( 61 medlemmer)
Budsjettet balanserte med kr. 153.000,- .
Laget melder seg ut av Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund, vesentlig på grunn av problemer med å få samordnet kontingentene og unngå dobbel kontingent..
Årets vår-tur ble til Ålborg i Danmark i slutten av april. 11 familier med 46 personer reiste med 10 biler. En vellykket tur igjen.
Økonomisk var dette et godt år. Største utgifter var danmarksturen og utgifter til tegnspråkkurs og skoleturer for skolene Bjørkåsen og Hunstad.
Foreldrelaget hadde nå i flere år arrangert tegnsspråk-kurs for foreldre. Her var ofte forskjellige temaer i forbindelse med kommunikasjon med det hørselshemmede barnet tatt opp.
Laget hadde store inntekter dette året: Kompetansesenteret, fylkeslegen og Bergen kommune gav tilskudd. Laget fikk støtte fra NDF for tegnspråkkurs. Laget hadde dessuten loddsalg både vår og høst som gav ca 40.000 i inntekter.
Laget hadde for første gang inntekter fra bingo. Det var Las Vegas, og dette gav ca kr. 29000.-.
Bergen kommune kommer med forslag til omorganisering/overtakelse av førskolen..
Foreldrelaget arrangerte tegnspråkkurs for foreldre. Over 70 påmeldte, slik at man måtte dele opp i grupper.

1995: Leder: Nils Sletten
Nestleder: Astrid Nordvik, Kasserer: Torill kjeilen, Sekretær: Rune Anda/Roald Fiksen.
Styremedlemmer: Ronny Villanger, Gro Anda, Ann-Karin Voldsund, Bjørn Moldestad, Malcolm Hurtley, Gro Schieldrop. Sissel Gerritsen.(førskolen) Revisor Jorunn Sletten.
Kontingenter: 17100,- (57 medlemmer) Budjettet balanserte med kr. 69.000,-
Største utgift var turen til Brakanes i Ulvik på kr. 34.000,- og utgifter til fritidsaktiviteter gym/svøm med kr. 12.000,- Det ble vedtatt nye vedtekter for laget på Årsmøtet høsten 1994.
Årets vår-tur gikk til Brakanes Hotell i Ulvik. Foreldrelaget legger press på Hunstad skole for å få i gang igjen Samarbeidsutvalget (SU) på skolen som har vært opprettet i 1987 og nedlagt igjen i 1989. Kom i gang igjen ved skoleårets start i 1995. Bjørkåsen Videregående skole. Foreldrelaget må gripe inn i konflikt mellom elever og administrasjonen på Bjørkåsen, etter anmodning fra elevrådsrepresentantene.

1996: Leder: Nils Sletten
Nestleder: Fred Olav Libnau, Kasserer: Marianne Minde, Sekretær: Roald Fiksen. Styremedlemmer: Bjørn Moldestad, Malcolm Hurtley, Mary-Ann Grønås, Jachinta David, Sissel Gerritsen, Anne Grete Hammersland,
Nils Dale. Revisor Torill Kjeilen
Kontingent Kr. 9600,- (Kontingent kr. 300,- 32 medlemmer) Budsjettbalanse Kr. 39.000,- .
Årets vår-tur gikk til Marsteinen Fjordhotell.
Det ble en uforglemmelig båttur, med innlagt stopp for fisking. Både deltakerne og måkene fikk til slutt glede av henholdsvis grillet pale, og hel rå pale. Knutepunkt- Skoler.
Prosjektet Knutepunkt skoler dukket opp ved et innlegg på foreldrelagets møte. Viggo Østerbø orienterte.
I forbindelse med Reform 96, var det meningen at all videregående opplæring av hørselshemmede elever skulle foregå på store videregående skoler. Dette ville bety at bl.a. Bjørkåsen skole ville bli nedlagt og elevene overført til for eksempel Bergen yrkesskole. I 1996 ble sektorstyret Hørsel opprettet.
Det ble opprettet av departementet med virkning fra 1. juli, 1996. Detter var et eget styre for hørselssektoren, underlagt styret for de landsdekkende kompetansesentra. For foreldrelaget ble Fred Olav Libnau innvalgt i styret som består av 9 medlemmer.
Dette var i hard konkurranse og en taktisk triumf i forbindelse med et telefonmøte mellom leder Nils Sletten, og de andre lederne for foreldrelagene for døveskolene.

1997: Leder: Nils sletten
Nestleder: Fred Olav Libnau, Kasserer: Marianne Minde, Sekretær: Roald Fiksen. Styremedlemmer, Malcolm Hurtley, Mary-Ann Grønås, Jachinta David, Sissel Gerritsen, Nils Dale, Sven Aage Hermansen
Revisor Torill Kjeilen Kontingenter: Kr. 9600,- (32 medlemmer)Budsjettbalanse Kr. 33700,-
Danmarkstur.

1998: Leder: Nils Sletten
Nestleder Malcolm Hurtley:, Kasserer: Susanne Lidal, Sekretær: Mary-Ann Grønås.. Styremedlemmer:, Sissel Gerritsen,. Sven Aage Hermansen, Terje Steiro. Ona Steinsbø. Anett Christoffersen. Revisor Torill Kjeilen Kontingenter: 14700,- (49 medlemmer)
Budsjettet balanserte med kr. 62.000,- (Underskudd på kr. 28.000,- på grunn av at betalingen for vårturene både 1997 og 1998 ble betalt dette året.)
Det ble jobbet mye med Knutepunktskoler dette året. ”Hordalandsmodellen” ble til etter press fra foreldrelaget. Det ble laget et Veiledningshefte for foreldre med hørselshemmede barn, som ble distribuert blant foreldre, og utlagt på Høresentralen. Laget av Nils Sletten.

1999: Leder: Nils Sletten
Kasserer: Susanne Lidal. Sekretær: Terje Steiro Styremedlemmer: Sissel Gerritsen, Kari Sørnes, Ona Steinsbø, Rune Eng, Anne Lise Finnesand Marthinsen.
FAU representanter: Malcolm Hurtley, Ann-Karin voldsund, Hallvard Rød, Ronny Villanger, Ernst Hagen, Kirsten Dyrstad, Laila Gulliksen, Mariann Sagvåg. Elisabeth S.Bårdtveit.
Revisor: Torill Kjeilen.
Kontingenter: 12000,- (40 medlemmer)Balanse 39.000,- Det ble på grunn av formaliteter viktig å synliggjøre at FAU-Hunstad og Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede hadde forskjellige funksjoner. Derfor ble en stund holdt seperate møter.
På grunn av dette ble FAU-arbeidet skadelidende i en tid, da det ikke var kontinuitet i arbeidet deres. Årets vår-tur gikk til ”Heim i garden”, i Austevoll. En våt fornøyelse for deltakerne, men ellers kjekk tur.

2000: Styret i Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede:
Leder, Nils Sletten.
Nestleder Sissel Gerritsen, Kasserer Susanne Lidal, /Mary-Ann Grønås,
Styremedlemmer: Rune Eng, Bente Ulstein, Anne Lise Finnesand Martinsen, Ronny Villanger, Mariann Sagvåg.
Revisor Torill Kjeilen.
Representasjoner:
Sektorstyret-Hørsel: Sissel Gerritsen,
Landsstyret for FAU ved døveskolene: Nils Sletten, Sissel Gerritsen, Mary-Ann Grønås, Bjørn Moldestad.
Sentralt Brukerforum: Nils Sletten, Sissel gerritsen, Mary-Ann Grønås, Bjørn Moldestad.
Samarbeidsforum VK: Nils Sletten, Sissel Gerritsen.
Styret for Syns og Audiopedagogisk tjeneste: Nils Sletten.
Viktige saker:
Høringsuttalelse til Sunnanå-utvalgets rapport ”Å høre eller ikke høre”
Etablering av landsdekkende FAU for døveskolene.
Faste møter med Sektorstyret.
Samarbeidsforum ved Vestlandet Kompetansesenter endelig omgjort til ”Bruker-råd”.
Vårt Brukerråd blir ”modell” for 3 av 4 statlige kompetansesentre innen hørselssektoren.

2001: Styret:
Leder: Sissel Gerritsen,
Nestleder: Rune Eng, Sekretær: Nina Skjeie Sæverås/Nils Sletten, Kasserer: Bente Ulstein,
Styremedlemmer: Ann Kristin Nord, , Anne Libnau.
Aktiviteter: Juletrefest, Karneval, Idrettsskole, Vårtur til Voss, Bading i Vannkanten, Fjellturer.

2002: Leder: Sissel Gerritsen
Nestleder Rune Eng, Kasserer Bente Ulstein, Sekretær Nils Sletten, St. medl. Anne libnau.
Regnsk. For 2002
Kontingenter: 12300,- Regnskapet balanserte med kr. 55.280,-

2003: Styret:
Leder: Rune Eng, Kasserer: Bente Ulstein, Styremedlemmer: Rune Anda, Ann Kristin Nord, Et godt år med mange arrangementer. Også godt økonomisk.
Inntekter var kr. 92500,- og utgifter var kr. 75200,- Overskudd 17300.
Den vesentlige delen av inntektene var fra automat (Kilden Senter) og bingo (Vannkanten)
Den største utgiftsposten var arrangementer (56000).
Det ble også gitt støtte til elevturer ved Hunstad/VKS.

2004: Styret:
Leder: Rune Eng
Nestleder: Jan Erik Bergfjord
Kasserer: Bente Ulstein, Styremedlemmer: Rune Anda, Olav Dahl, Grethe K. Hermansen. Kari Sørnes

2005: Styret.
Leder: Olav Dahl.

Styremedlemmer: Jarle Avløyp, Monica Kindt, Kari Sørnes, Lisbeth Havro og Lars Kåre Holmaas

Aktiviteter.
Helgetur til Ulvik i Hardanger. Vannkanten (Bading)

Saker.
Dette året hadde vi en stor politisk debatt på Eikelund med mage politiske partier til stede i forbindelse med Stortingsvalget og det var et godt oppmøte.

Dette året fikk vi ikke lenger låne Svømmebassenget på Hunstad skole etter mange år med stor suksess på Tirsdagskvelder. (Et flott samlingspunkt)

 

2006: Styret
Leder: Olav Dahl.

Styremedlemmer: Jarle Avløp, Monica Kindt, Lars Kåre Holmaas, Roger Jordal. Kari Sørnes.


Aktiviteter.
Helge tur til Bryne. Vannkanten (Bading)
En sak som vi jobbet med i dette året var: Knutepunktskole ved Slåtthaug og Sørås videregående skole Vi mener derfor at all undervisning, fagmiljø og tolkeformidling til hørselshemmete ungdommer må samles på en skole.

Også et brev til Kirke- og kulturdepartementet. Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. NRK svikter hørselshemmede barn og unge.

 

2007: Styret
Leder. Rune Eng

Styremedlemmer: Birger Kindt, Lars Kåre Holmaas, Monica Kindt, Jarle Avløp.


Aktiviteter.
Hege tur til Aleksandra i Loen, Vannkanten (Bading)


Dette året hadde vi ingen spesielle saker som Styret jobbet med
 

 

2008: Styret
Leder Rune Eng

Styremedlemmer:  Birger Kindt, Lars Kåre Holmaas, Monica Kindt, Jarle Avløp,

 
Aktiviteter.
Bowling, Vannkanten, Helge tur til Ullensvang med inkl Gokart treff.


Saker.
Vi har dette året jobbet sammen med FAU Hunstad skole i følgende saker.


Nedstenging av Internatet ved Statped Vest og som vi ikke klarte å få åpnet igjen etter at Direktørene stengte dette i løpet av sommeren.
 

 

2009: Styret
Leder : Rune Eng

Styremedlemmer: Birger Kindt, Lars Kåre Holmaas, Terje Ulstein.


Aktiviteter.
Det har vert et aktivt år med flere aktiviteter som Ski dag (Slalåm), Curling, Bowling og Helge tur til Flåm. (Fjordsafari og Team arbeid)
 

Saker
Vi har dette året jobbet sammen med FAU Hunstad skole i følgende saker.
 

• Bemanning ved Hunstad skole etter tildeling for høsten 2009 og som medførte en større
nedbemaning av lærere. Etter at vi jobbet mot politikere så fikk Staped Vest det de hadde søkt om for skole driften men de hadde ikke spesifisert at det skulle gå til skoen så dette er noe vi må fortsatt jobbe med.
 

• Ellers så har det på slutten av året kommet en rapport som heter : Midtlyngrapporten som vil legge ned Døveskolene igjen og i denne saken så jobber vi nå sammen med FAU mot de politiske partiene for å fremme vårt syn til saken skal opp KUF.

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved