Vedtekter

Vedtekter for Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vedtatt på årsmøtet, 26.04.2010

§ 1 Navn:
Foreldrelagets navn er: HORDALAND FORELDRELAG FOR HØRSELSHEMMEDE

§ 2 Formål:
Foreldrelagets formål er:

 • Å skape kontakt mellom familier med hørselshemmede barn og unge som bor i Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Arbeide med aktuelle saker som kan bedre forholdene for hørselshemmede barn og unge samt i den forbindelse være talerør overfor offentlige myndigheter og andre.
 • Arrangere sosiale aktiviteter for foreldrelagets medlemmer - også sammen med andre organisasjoner vi samarbeider med.

§ 3 Medlemskap:
Som medlemmer opptas familier med hørselshemmede barn bosatt i Hordaland og Sogn og Fjordane. I medlemskapet opptas foreldre/foresatte samt søsken inntil fylte 20 år. Hvert medlemskap som oppfyller medlemskapsbetingelsene har en stemme. Medlemskapet opprettes ved innbetaling av den til enhver tid vedtatte kontingenten. Ved fornyelse må kontingenten være innbetalt innen forfall, i motsatt fall vil medlemskapet bli slettet

§ 4 Årsmøte:
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Innkalling skjer skriftlig eller elektronisk fra styret med 1-en måneds varsel.
Hvert medlemskap som har betalt kontingenten har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 3 –tre – uker før årsmøtets avholdelse. Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen har skjedd på foreskreven måte, uansett fremmøte. Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Godkjenning av årsmelding.
 2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. Fastsetting av kontingent.
 3. Innkomne forslag.
 4. Valg av styre og valgkomité.
 5. Andre saker som i henhold til vedtektene hører inn under årsmøtet.
  Dersom noen av lagets medlemmer ved årsmøtet ønsker skriftlig stemmeavgivelse ved valg, skal dette følges.
  Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller minst halvparten av medlemmene krever det.
Møtet kan kun behandle de sakene det er innkalt for. Innkallingsfristen er 2 – to uker.

§ 6 Styret:
Foreldrelagets styre består av 4 medlemmer med følgende sammensetning: Leder, nestleder og 2 stk. styremedlemmer. Leder og og 1 styremedlem velges det ene året, mens nestleder og 1 styremedlem velges påfølgende år. Dette vil bli den optimale funksjonen for lagets beste, men man kan finne andre sammensetninger dersom det blir vanskelig å rekruttere medlemmer til styret.

 • lede Foreldrelagets virksomhet etter lagets vedtekter og til lagets beste.
 • være formidlende organ og knytte samarbeid mot Bergen Døvesenter, FAU Hunstad skole og andre samarbeidspartnere.
 • protokollføre saker som behandles av styret.
 • avgi årsberetning og et revidert regnskap for årsmøte.
 • følge opp med informasjon til foreldrelagets internettside.

§ 7 Økonomisk støtte:
Styret må, i hvert enkelt tilfelle, vurdere søknader som kommer inn til foreldrelaget, i forhold til søkers medlemskap og den økonomiske situasjonen i laget.
Foreldrelaget må også vurdere søknadens betydning i forhold til deltagelsen og aktivitet.
Alle søknader som foreldrelaget gir støtte til må gi tilbakemelding til laget med en kort rapport, evt. med bilder, slik at dette kan legges ut på foreldrelagets hjemmesider forutsatt godkjenning fra søker.

§ 8 Vedtektsendringer:
Endringer av vedtektene kan kun skje på årsmøtet. For at et vedtak skal være gyldig, kreves det minst 2/3 av stemmer til de frammøte på årsmøte. Forslag til vedteksendring må være til styret minst 2 - to - måneder før årsmøtet.

§ 9 Oppløsning:
Ved eventuell oppløsning av laget må vedtak fattes med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter.
Foreldrelagets eventuelle midler og eiendeler skal, etter årsmøtets vedtak om oppløsning, overføres til den eller de som arbeider til beste for hørselshemmede barn og unge i lagets distrikt og i samvær med lagets vedtekter, § 2.

§ 10 Støttemedlemskap:
Som passiv støttemedlemskap i H.F.H vil du få informasjon om hva som skjer i laget ved å få tilsendt årsberetning og du vil få invitasjon til arrangementene våre, men må da betale full pris ved disse. Foreldrelagets årsmøte fastsetter kontingentens størrelse til kr 150 pr år.

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved